Bàn học - Bàn làm việc

Bàn làm việc nhà Cô Nga Tân Bình, TP.HCM

Bàn làm việc nhà Cô Nga Tân Bình, TP.HCM (Ảnh 1)

 

Bàn làm việc nhà Cô Nga Tân Bình, TP.HCM (Ảnh 2)

 

Bàn làm việc nhà Cô Nga Tân Bình, TP.HCM (Ảnh 3)

 

Bàn làm việc nhà Cô Nga Tân Bình, TP.HCM (Ảnh 4)

 

Bàn làm việc nhà Cô Nga Tân Bình, TP.HCM (Ảnh 5)

 

Bàn làm việc nhà Cô Nga Tân Bình, TP.HCM (Ảnh 6)

 

Bàn làm việc nhà Cô Nga Tân Bình, TP.HCM (Ảnh 7)

 

Bàn làm việc nhà Cô Nga Tân Bình, TP.HCM (Ảnh 8)

 

Bàn làm việc nhà Cô Nga Tân Bình, TP.HCM (Ảnh 9)